Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Reposted fromlaserpony laserpony viaPaseroVirus PaseroVirus
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte vianezavisan nezavisan
4871 6d3f 400

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

0056 c808 400

rumineely:

Alva necklaces ✨

Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued

May 28 2017

Reposted fromSardion Sardion viaPaseroVirus PaseroVirus
5271 8597 400
9368 92ac 400
Reposted fromJMB03 JMB03 viaPaseroVirus PaseroVirus
0769 ecd3 400

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viatobecontinued tobecontinued

May 27 2017

0112 ffa7 400
Reposted fromHereName HereName viatobecontinued tobecontinued

May 26 2017

May 25 2017

2784 788c 400
Reposted fromshar17666 shar17666 viatobecontinued tobecontinued
2421 036d 400

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

1506 7490 400
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
5984 54a5 400
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaszydera szydera
4088 9860 400
Reposted fromwsukience wsukience viaszydera szydera
4912 b610 400
Reposted fromslashzaku slashzaku viaszydera szydera
1631 4581
Reposted fromgainaxing gainaxing viaPaseroVirus PaseroVirus
4516 b9a1 400
Reposted fromkaiee kaiee viaPaseroVirus PaseroVirus
9798 dcf9 400
6140 063c
Reposted fromkrzysk krzysk viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl