Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

1503 294a 400

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

June 15 2017

7831 a277 400

artbymoga:

Be impressed.

June 14 2017

2235 f3ec 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera

June 11 2017

7402 f8dd 400
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viadiedrunk diedrunk

June 10 2017

0290 e85f 400
Reposted fromPoranny Poranny viaPaseroVirus PaseroVirus

June 09 2017

1017 a072 400
Reposted fromtwice twice viakiteandra kiteandra
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagket gket
9160 b55b 400
Reposted fromkurna kurna viakurwajegomac kurwajegomac

June 06 2017

8945 20ed 400

Building with legos

Reposted frommyry myry viaPaseroVirus PaseroVirus

June 05 2017

0814 faed 400

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

June 04 2017

  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viapolyphonicsoul polyphonicsoul

June 03 2017

8178 69e1 400
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
4414 c86a 400

June 02 2017

7840 fe5d 400
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued

dailyoverview: Check out this incredible drone shot of Toledo, Spain. The city is located in central Spain and is home to roughly 80,000 residents. Located on a mountaintop with sweeping views, Toldeo is often recognized for its historic sites, including the Alcázar and the Zocodover.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaamebocyt amebocyt

June 01 2017

Reposted fromredhairwitch redhairwitch viamyou myou
6888 5632 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl