Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

4625 cba2 400
Reposted fromvandalize vandalize viajointskurwysyn jointskurwysyn
5493 33ca 400
Reposted fromvandalize vandalize viajointskurwysyn jointskurwysyn
9761 3488 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0423 3568 400
Reposted from777727772 777727772 viawarkocz warkocz
9814 17df 400
Reposted from777727772 777727772 viawarkocz warkocz
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4336 1127 400
Reposted fromvandalize vandalize viaszydera szydera

January 18 2018

0260 a0ef 400
Reposted fromkjuik kjuik viaverdantforce verdantforce

January 17 2018

8579 afd5 400
Reposted frompunisher punisher viaPaseroVirus PaseroVirus

January 14 2018

Reposted fromDevikitsu Devikitsu viadobby dobby

January 11 2018

Reposted frommangoe mangoe viaareyoubored areyoubored

January 08 2018

3162 e173
Reposted fromPoranny Poranny viawarkocz warkocz
8820 9c68 400
Reposted fromtfu tfu vialiveattherainbow liveattherainbow

January 06 2018

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
5615 ed0a 400
Reposted fromGIFer GIFer viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl