Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

7481 fec3 400
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakasiarzyna kasiarzyna

October 20 2017

October 19 2017

5471 aee1 400
Wonderland Creek
Reposted fromzungud zungud vianiedoskonalosc niedoskonalosc

October 18 2017

4985 010f
KUPA
Reposted frommiuomi miuomi viapl pl
Reposted fromworst-case worst-case viaabsolem absolem

October 17 2017

1518 f786 400
Reposted fromzciach zciach viayourhabit yourhabit

October 16 2017

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

October 15 2017

9896 6c39 400

neckkiss:

Regards Coupables.

Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 14 2017

8834 ecaf 400

kevinkinky-:

budgie-research:

sleeping

bird holder

Reposted fromsporadicalex sporadicalex viaPaseroVirus PaseroVirus
0308 dcdf 400
Reposted fromthetemple thetemple viainto-black into-black
3566 f805 400

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viaataliaboo ataliaboo
8772 52d2 400
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola

October 13 2017

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
"Halszka uczyła się sama, mogłaby równie dobrze zostać analfabetką. Zachorowała jako 9-letnie dziecko. Jak mogłaby żyć, gdyby nie ciągła ciekawość świata? Nie chciała życia w fotelu, nie chciała życia bezczynnego. Chciała żyć."
— Matka Haliny Poświatowskiej, Stanisława Mygowa w audycji radiowej w 1971 roku.

October 12 2017

5867 55bc 400
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaoll oll
Reposted fromgruetze gruetze vialaparisienne laparisienne
9001 038a 400

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

1223 36cc 400
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaoll oll
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl