Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

5731 8cac 400
Reposted fromwooles wooles viairmelin irmelin
6156 b14b 400
Reposted fromkartofel kartofel viaPaseroVirus PaseroVirus
4060 4c14 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaikari ikari

September 20 2019

9006 b38b 400
Reposted fromerq erq viaxanth xanth
0979 58a2 400
Reposted frompiehus piehus viaoktawiia oktawiia

September 18 2019

2810 d6f6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
7433 1ece 400
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

September 17 2019

September 15 2019

8917 699d 400
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaLukasYork LukasYork
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagosienia gosienia
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPaseroVirus PaseroVirus

September 13 2019

1781 a47f 400
Reposted fromsoftboi softboi viabumpy bumpy

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
Kochała go jeszcze, bo miłość tak szybko nie odchodzi, potrzebuje czasu, zanim się zbierze, pójdzie i ostatecznie zamknie za sobą drzwi. Ale miłość nie czuła się już u niej dobrze. Stała się nieufna, znużona i nadszarpnięta. Niczym złamany kwiat, który jeszcze przez chwilę kwitnie, ale już zwiesza płatki i nieuchronnie obumiera.
— Charlotte Link – Wielbiciel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl