Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

8346 6693 400
Reposted fromnazarena nazarena viamemesjasz memesjasz
0973 0127 400
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viawarkocz warkocz
6504 a046 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued

February 12 2018

6124 478b 400
Reposted fromtfu tfu viaidjet idjet

February 10 2018

0842 ec3b 400
Reposted from777727772 777727772 viaverronique verronique
3508 56a8 400
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaverronique verronique

February 09 2018

2386 0a03 400
Rome, Italy 
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viabanshe banshe
3339 4710 400
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPaseroVirus PaseroVirus

February 06 2018

0491 4bcb 400
2850 40a7 400
Reposted fromsohryu sohryu vialiona liona

February 03 2018

1863 83af 400
Reposted fromMiziou Miziou viakokoloko kokoloko

February 02 2018

9180 d897 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

February 01 2018

1489 199e 400
Reposted frompolkaberry polkaberry viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromezf ezf viaPaseroVirus PaseroVirus
8295 8729 400
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued

January 31 2018

6297 46b0 400
This are the news I am living for.

January 30 2018

9477 a708 400
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viablocked blocked
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl