Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

3210 ad73 400
Reposted fromoll oll viaolewka olewka

February 17 2019

7704 422b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

February 12 2019

6895 53c7 400
Reposted fromnaich naich viajunior13 junior13
4280 c2c1 400
Reposted fromoll oll viamefir mefir

February 08 2019

9717 773f 400
Reposted frommisiapa misiapa viaidjet idjet
5062 e806 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaidjet idjet
0446 820c 400
Reposted fromLane Lane viaidjet idjet
Reposted frompffft pffft viaidjet idjet
4018 36e0 400
Reposted frombooze booze viaidjet idjet
6233 67f1 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaiammistake iammistake

February 07 2019

3522 326a 400
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viazeberko zeberko

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

February 05 2019

7675 49a3 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadoubleespresso doubleespresso

February 02 2019

2647 dc40 400
Reposted from4777727772 4777727772 vianadelle nadelle

February 01 2019

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatobecontinued tobecontinued

January 31 2019

0379 415b 400
It's ME3 all over again
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagabor gabor
0501 6873 400
Reposted fromoll oll viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
1669 7bee 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl