Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

Reposted fromgruetze gruetze viamegustonanista megustonanista
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viamegustonanista megustonanista
9785 585d 400
Reposted fromrol rol viaohshit ohshit
5974 39b2 400

Reposted fromoopsiak oopsiak viaszydera szydera
0143 cfa8 400
Reposted fromsaiwala saiwala viaszydera szydera

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

Reposted fromlifeless lifeless viasplendiid splendiid
8730 d01d 400

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatobecontinued tobecontinued

February 16 2017

0755 9f2b 400
8252 8ee6
Reposted fromJonae Jonae vialiveattherainbow liveattherainbow
8252 8ee6
Reposted fromJonae Jonae vialiveattherainbow liveattherainbow
Reposted fromasparagus asparagus vialexi lexi
8190 6262 400
Reposted frommslexi mslexi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0752 fa9d 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viausmiechprosze usmiechprosze
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
8645 3de1 400
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl